Dopunski rad je jedan od oblika rada van radnog odnosa. Na temu rada van radnog odnosa već smo pisali. Regulisani su posebnim odredbama Zakona o radu i tu spadaju: privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu, ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i ugovor o dopunskom radu.

Koji su uslovi za zaključenje ugovora o dopunskom radu?

Ovaj model radnog angažovanja je rezervisan samo za zaposlene koji su već u radnom odnosu sa punim radnim vremenom. Ako poslodavac ima potrebu da angažuje radnika koji neće raditi puno radno vreme, može to učiniti putem ugovora o dopunskom radu.

Po ovom ugovoru ne može se angažovati preduzetnik, penzioner ili nezaposleno lice. Dopunski rad se upravo tako naziva jer podrazumeva da neko već ima radni odnos sa punim radnim vremenom.

Drugi uslov za zaključivanje ugovora o dopunskom radu je da ovaj ugovor može da se zakljući najviše do jedne trećine punog radnog vremena, što iznosi 13 časova i 24 minuta nedeljno (jedna trećina od 40-časovne radne nedelje, koja podrazumeva 8h rada dnevno i 5 radnih dana u sedmici).

Treći uslov je da se dopunski rad ugovara isključivo kod drugog poslodavca.

Primer: Zaposlena radi sa punim radnim vremenom kao poslovni sekretar. Da li ima pravo da sebi nadje dodatni posao, recimo vikendom kao prodajni agent u call centru?

U ovoj situaciji zaposlena može zaključiti ugovor o dopunskom radu, ali samo kod drugog poslodavca i najviše do jedne trećine punog radnog vremena.

Treba napomenuti da nema nikakve smetnje da zaposleni, pored redovnog posla, zaključi ugovor o dopunskom radu i sa dva poslodavca, s tim da ukupno radno vreme dopunskog rada ne prelazi 1/3 punog radnog vremena.

Primer: Zaposleni radi u jednoj firmi kao programer po ugovoru o radu puno radno vreme, a kod drugog poslodavca radi po ugovoru o dopunskom radu 8 sati nedeljno. Da li može potpisati ugovor o dopunskom radu sa jos jednim poslodavcem na 4 sata nedeljno?

Može, jer ako kod jednog poslodavca radi 8 sati nedeljno, a kod drugog 4 sati nedeljno, ukupan rad po oba ugovora o dopunskom radu bi bio 12 h nedeljno, i ne bi prelazio jednu trećinu punog radnog vremena.

Forma ugovora

Međusobna prava i obaveze angažovano lice i poslodavac uređuju ugovorom u obaveznoj pismenoj formi.

Prilikom zaključivanja ugovora o dopunskom radu zaposleni mora poslodavcu sa kojim zaključuje ugovor dostaviti dokaz da kod drugog poslodavca radi sa punim radnim vremenom (to je uslov za zaključenje ugovora).

Prilikom zaključivanja ugovora radnik nije u obavezi obaveštavanja matičnog poslodavca i može bez njegove saglasnosti zaključiti ugovor o dopunskom radu. Ali, zaposleni je dužan da uskladi svoje obaveze iz ugovora o dopunskom radu sa obavezama koje ima iz već zaključenog radnog odnosa, kao i da uskladi radno vreme, radi kvalitetnog obavljanja rada.

Dopunski rad može da obuhvati različite poslove u firmi i može se sklopiti u svim delatnostima u privredi.

Kada govorimo o sadržini ugovora o dopunskom radu, ugovorom se utvrđuju visina novčane naknade i druga prava po osnovu dopunskog rada. To mogu biti druga primanja kao: naknada za prevoz za dolazak na posao i odlazak sa posla, naknada za ishranu, dnevnice za službena putovanja i dr.

Porezi i doprinosi

Porezi i doprinosi koji se plaćaju na naknadu ostvarenu po osnovu dopunskog rada uređeni su Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Tako na naknadu koja se ostvari putem dopunskog rada plaćaju se:
porez po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto naknada umanjena za 20% normiranih troškova i
doprinosi za penziono i invalidsko osiguranje po stopi od 26% na osnovicu na koju se plaća i porez.

Sve što se ugovori i isplaćuje angažovanom licu po ovom ugovoru ima karakter ugovorene naknade na koju se plaćaju porezi i doprinosi kao na naknadu (troškovi prevoza i dr.)

Doprinose za zdravstveno osiguranje poslodavac nije u obavezi da uplaćuje jer je radnik već osiguran po osnovu zaposlenja (doprinosi za zdravstveno osiguranje se uvek plaćaju samo po jednom osnovu).

Pre svake isplate naknade za dopunski rad, potrebno je izvršiti obračun i podneti prijavu PPP PD preko portala ePorezi. Tek nakon što prijava dobije status proknjižena a poreski obveznik dobije instrukcije za plaćanje poreske obaveze, uključujući i broj odobrenja (BOP), on može platiti porez, doprinos i naknadu angažovanom licu. Prilikom predaje poreske prijave treba uneti šifru vrste prihoda 605 00 0, dok primalac naknade može biti označen šifrom 01 ili 02.

Radno angažovano lice po ugovoru o dopunskom radu ima pravo i na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, i tako se osigurava za slučaj privremenog ili trajnog gubitka radne sposobnosti ukoliko nastane na dopunskom radu (sve ostale osigurane slučajeve pokriva socijalno osiguranje koje uplaćuje matični poslodavac).

Poslednja izmena dana 6. aprila 2018. u 20:19


    Branka Srdić

    Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Radno iskustvo u struci sticala baveći se privrednim i radnim pravom. Položila ispit za rad u zapošljavanju pri Ministarstvu rada i zaposlena u agenciji za HR konsalting. Saradnik je u pravnom savetovalištu…… Saznaj više »