Izmenama i dopuna Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama uvedena je nova obaveza evidencije faktura koje pravna lica i preduzetnici iz privatnog sektora (privrede) izdaju subjektima javnog sektora. Ovakva obaveza postoji i kada se računi izdaju u okviru javnog sektora (jedan subjekat javnog sektora izdaje račun drugom subjektu javnog sektora)

Ministarstvo finansija uspostavilo je novi servis – Centralni registar faktura, u kojem će privatni i javni sektor evidentirati sve fakture i zahteve za isplatu koji su izdati subjektima javnog sektora.

Podvlačimo da su predmet registracije samo fakture za koje su dužnici subjekti javnog sektora. Fakture između lica privatnog sektora (u okviru privrede) nisu predmet registracije prema ovom Zakonu.

Zakonom se javni sektor definiše kao deo nacionalne ekonomije koji obuhvata opšti nivo države, u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, kao i javna preduzeća.

Zakonom o budžetskom sistemu precizirano je opšti nivo države obuhvata sve subjekte koji su odgovorni za pružanje, pretežno, netržišnih usluga i preraspodelu dohotka i bogatstva na svim nivoima države:

  • budžet Republike Srbije,
  • budžete lokalnih vlasti,
  • vanbudžetske fondove,
  • fondove socijalnog osiguranja na svim nivoima vlasti, kao i
  • netržišne i neprofitne institucije koje su kontrolisane i finansirane od strane države na svim nivoima vlasti

Spisak korisnika javnih sredstava, u okviru kojeg su posebno evidentirani direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, javne agencije, organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su kontrolisane od strane države, kao i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, na osnovu podataka Agencije za privredne registre, odnosno odgovarajućeg registra, kao i korisnici javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, a pripadaju javnom sektoru uređen je odgovarajućim Pravilnikom, a možete pronaći na sajtu Trezora, klikom ovde.

Zakonom nije propisan rok u kojem određena firma treba da registruje fakturu izdatu javnom sektoru, ali je propisano da registrovane fakture moraju da se dostave dužnicima u roku od 3 dana od dana registrovanja fakture.

Pravna lica i preduzetnici moraće da registruju izdate račune javnim dužnicima, s obzirom da javni sektor neće moći da izmiri račun i zahtev za isplatu pre nego što se uveri da je račun ispravno registrovan u Centralnom registru faktura.

Centralni registar faktura dostupan je na linku https://crf.trezor.gov.rs i trenutno se nalazi u fazi testiranja. Subjekti mogu isprobati servis, a sve fakture unete tokom testnog perioda biće obrisane 28. februara 2018. godine.

Početak rada Centralnog registra faktura očekuje se 01.03.2018. godine kada stupaju na snagu izmene i dopune Zakona kojima je ova oblast regulisana.

Da bi mogli da koriste registar, pravna lica i preduzetnici treba da se registruju. Više o registraciji korisnici mogu pročitati na sajtu registra ovde.

Na sajtu registra nalaze se i korisnička uputstva. Možete ih pronaći ovde. Sadrže instrukcije o tome kako se registrovati i pristupiti sistemu, kako se odvija rad sa fakturama, kako preuzeti izveštaj sa portala kao i informacije o administriranju korisničkog naloga.

Poslednja izmena dana 14. februara 2018. u 20:58


Marija Đorđić

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »