Prema Zakonu o radu, radom noću smatra se rad koji se obavlja u vremenu od 22,00 časa do 6,00 časova narednog dana.

U funkciji zaštite zdravlja zaposlenih, Zakon uvodi obaveze za poslodavce.

Poslodavac čiji zaposleni rade noću dužan da obezbedi obavljanje poslova u toku dana ako bi, po mišljenju nadležnog zdravstvenog organa, takav rad doveo do pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja. Ova obaveza postoji samo za zaposlenog koji radi noću najmanje tri časa svakog radnog dana ili trećinu punog radnog vremena u toku jedne radne nedelje.

Druga obaveza predviđena Zakonom podrazumeva da poslodavac pre uvođenja noćnog rada zatraži mišljenje sindikata o merama bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu zaposlenih koji rad obavljaju noću.

Poslodavci ne mogu rasporediti na noćni rad maloletna lica. Ovo ograničenje definisano je članom 88 Zakona o radu, uz određene izuzetke.

Zaposleni mlađi od 18 godina života može da radi noću:

1) ako obavlja poslove u oblasti kulture, sporta, umetnosti i reklamne delatnosti;

2) kada je neophodno da se nastavi rad prekinut usled više sile, pod uslovom da takav rad traje određeno vreme i da mora da se završi bez odlaganja, a poslodavac nema na raspolaganju u dovoljnom broju druge punoletne zaposlene.

Poslodavac je dužan da u ovim slučajevima obezbedi nadzor nad radom zaposlenog mlađeg od 18 godina života od strane punoletnog zaposlenog.

Ograničenja u pogledu noćnog rada postoje i za trudnice, dojilje i roditelje dece mlađe od tri godine.

Činjenica da je zaposleni radio noću utiče na obračun njegove zarade.

U skladu sa Zakonom o radu, zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu za rad noću u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, i to najmanje 26% od osnovice, ako noćni rad nije vrednovan prilikom utvrđivanja osnovne zarade.

Ukoliko je priikom utvrđivanja osnovne zarade (dakle prilikom ugovaranja uslova rada zaposlenog i prilikom sačinjavanja i potpisivanja ugovora o radu) uzeta u obzir činjenica da će zaposleni obavljati noćni rad, zaposleni ne ostvaruje pravo na uvećanu zaradu.

Iz tog razloga, ovu činjenicu treba jasno definisati u ugovoru o radu.

Ukoliko prilikom utvrđivanja osnovne zarade nije vrednovan noćni rad zaposleni ima pravo na uvećanje od najmanje 26%. Kako se radi o uvećanju, zaposleni za noćni rad ostvaruje pravo na 126% osnovne zarade. Poslodavac može predvideti veći iznos uvećanja opštim aktom ili ugovorom o radu.

Kako se rad noću najčešće odnosi na noćne čuvare, dajemo celovit primer takvog ugovornog odnosa, i na šta sve treba obratiti pažnju. Čuvari objekata na mesečnom nivou imaju do 176 radnih sati, što predstavlja puno radno vreme na mesečnom nivou, može se zaključiti da se kod radnog vremena čuvara objekata ne radi o preraspodeli radnog vremena u smislu člana 57. Zakona. U ovom slučaju, ako je organizovan rad čuvara objekata tako da u toku radne nedelje rade ukupno 40 časova nedeljno i da su im, pri tome, obezbeđeni dnevni i nedeljni odmor, kao i isplata uvećane zarade za rad noću, rad u smenama i rad na dan državnih praznika, u skladu sa napred navedenim odredbama Zakona, takav raspored radnog vremena je u skladu sa Zakonom.1

Rad noću ne treba poistovećivati sa prekovremenim radom. Prekovremeni rad zaposlenima može da se uvede samo izuzetno i u skladu sa odredbama člana 53. Zakona, u kom slučaju zaposleni imaju pravo na uvećanje zarade za rad duži od punog radnog vremena.


  1. Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-205/2007-02 od 7.6.2007. godine 

Poslednja izmena dana 9. septembra 2017. u 19:35


Marija Đorđić

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »

Žarko Ptiček

Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »