A

Akontacija

Akontacija – novčani iznos koji naručilac plaća izvršiocu pre obavljanja posla od strane izvršioca; iznos poreza plaćan unapred (pre konačnog obračuna poreske obaveze).

Aktiva

Skup svih sredstava koje preduzeće koristi tokom obavljanja delatnosti. Obuhvata svu imovinu firme –  materijalnu (stvari), nematerijalnu (prava) i monetarnu (novac), stalnu i obrtnu.

Anuitet

Anuitet – zbir dela glavnice duga i obračunate kamate, koji se isplaćuje periodično po pravilu, u istom iznosu, po osnovu postepene otplate kredita. Anuitet može biti mesečni, tromesečni, godišnji ili polugodišnji, u zavisnosti od ugovora. Iznos kamate i glavnice u anutitetu se menjaju iz perioda u period, tako da njihov zbir (anutitet) tokom vremena ostaje isti, sa izuzetkom poslednjeg perioda, kada anuitet može biti drugačiji. Za razliku od anuiteta, rate se sastoje od istog iznosa glavnice i pripadajuće kamate, te se visina rate menja tokom perioda otplate kredita.

APR

Agencija za privredne registre www.apr.gov.rs Agencija u kojoj se registruju privredna društva i preduzetnici, i kojoj se podnose finansijski izveštaji. Upis u APR ima takozvano konstitutivno dejstvo – samo ono što je registrovano u Agenciji proizvodi pravno dejstvo.

ATL (Above The Line)

ATL odnosno Above The Line se odnosi na marketinške aktivnosti koje nemaju jasno određenu, usko definisanu ciljnu grupu. To su promotivne kampanje usmerene ka široj populaciji i njihov cilj uglavnom se svodi na povećanje svesti o određenom proizvodu, usluzi ili brendu kod širih masa.

Autorsko delo

Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine. Autorskim delom smatraju se naročito:

 1. pisana dela (knjige, brošure, članci, prevodi, računarski programi u bilo kojem obliku njihovog izražavanja, uključujući i pripremni materijal za njihovu izradu i dr.);
 2. govorna dela (predavanja, govori, besede i dr.);
 3. dramska, dramsko-muzička, koreografska i pantomimska dela, kao i dela koja potiču iz folklora;
 4. muzička dela, sa rečima ili bez reči;
 5. filmska dela (kinematografska i televizijska dela);
 6. dela likovne umetnosti (slike, crteži, skice, grafike, skulpture i dr.);
 7. dela arhitekture, primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja;
 8. kartografska dela (geografske i topografske karte);
 9. planovi, skice, makete i fotografije;
 10. pozorišna režija.

Avansni račun

Avansni račun je poslovni dokument koji izdaju obveznici PDV koji su u toku poreskog perioda (meseca ili tromesečja) primili avans za robu ili uslugu, a ako do kraja poreskog perioda ne isporuče predmetnu robu ili ne izvršne uslugu. U avansnom računu iskazuje se PDV sadržan u avansu.

B

Blog

Blog ili veblog (skraćeno blog, od eng. web log, blog) čini niz hronološki organizovanih unosa teksta, koji se prikazuju na veb-stranicama (uglavnom su unosi sortirani od najnovijih ka starijim), putem automatizovanog softvera koji omogućuje veoma jednostavno kreiranje i vođenje bloga

Bruto

Ukupna vrednost, čista vrednost sa svim dodacima. Na primer bruto zarada je naknada za rad koja uključuje porez i doprinose koji se iz nje plaćaju.

Bruto bilans

Tabelarni pregled prometa i stanja svih konta glavne knjige u knjigovodstvu jedne firme na određeni dan.

BTL (Below The Line)

BTL odnosno Below The Line se odnosi na marketinške aktivnosti kada imamo jasno definisanu ciljnu gupu na osnovu demografskih, geografskih ili drugih karakteristika. Obraćamo se manjem broju ljudi od ATL-a, ali dobijamo jasan uvid u reakciju naše ciljne grupe na proizvod ili uslugu koju nudimo.

Č

Ček

Ček je hartija od vrednosti kojom izdavalac čeka (trasant) daje nalog drugoj osobi (trasatu) da iz njegove vrednosti isplati određeni iznos novca korisniku čeka (remitentu).

C

Cesija

Ustupanje potraživanja, odnosno prava poverioca (cedenta) na treće lice (cesionara), o čemu dužnik (cesus) ne mora biti obavešten. Cedent je obavezan da cesionaru pruži obaveštenja o njegovim pravima po osnovu potraživanja, kao i da mu preda dokumenta kojima se isto dokazuje. Cesus postaje dužnik cesionara, kome su ustupljenja potraživanja.

CMS

CMS (engl. Content Management System) je sistem za dinamičko upravljanje sadržajem. CMS predstavlja programsku aplikaciju uz pomoć koje se može, bez poznavanja programiranja, upravljati sadržajem.

CPA (Cost Per Action)

Cost Per Action / Acquistion (CPA) je model plaćanja u internet oglašavanju po kome oglašivač plaća za određenu akciju – obično prodaju, prijavu za newsletter i slično – na osnovu određenog oglasa.

CPC (Cost Per Click)

CPC (Cost Per Click) odnosno cena po kliku je mera za količinu novca koju oglašivač plaća za jedan klik na njegov oglas, na određenoj oglašivačkoj mreži i istovremeno je način kupovine oglasa.

CPM (Cost Per Mile)

CPM (Cost Per Mile) cena za hiljadu prikaza je mera za količinu novca koju oglašivač plaća za 1000 prikaza njegovog oglasa na određenoj internet oglašivačkoj mreži i istovremeno je način kupovine oglasa.

Ć

Ćutanje uprave

Pravo na sudsku zaštitu u slučajevima kada nadležni organ o zahtevu, odnosno žalbi stranke nije doneo upravni akt. Ostvaruje se pred Upravnim sudom.

D

Direktor

Lice ovlašćeno za zastupanje društva, koje ima pravo i obavezu da iskazuje volju pravnog lica koje zastupa.

Džentlmenski sporazum

Ne predstavlja ugovor u pravom smislu, već neformalni diplomatski sporazum na osnovu razgovora šefova država ili njihovih ministara i drugih važnijih državnih organa. U kolokvijalnom govoru, predstavlja neformalni dogovor oko načina izvršenja nekog već zaključenog pravnog posla.

Đ

Đuture

Vrsta kupoprodaje kod koje je u ugovoru označena stvar koja se prodaje ili kupuje onako kako je viđena, u kome se ne određuju njen kvalitet ili kvantitet: prodaje se ili se kupuje ono što je viđeno (kako stvar stoji i leži, u viđenom stanju).

E

Eksproprijacija

Oduzimanje ili ograničenje nekog imovinskog prava, uz nadoknadu, aktom državnog organa, i davanje tog prava drugom ako je to u opštem interesu.

Elektronski potpis

Elektronski potpis – elektronski zapis kojim se u elektronskom poslovanju potvrđuje identitet osobe koja je izvršila određenu radnju. Nalazi se na različitim nosačima (USB stiku, CD, pametnoj kartici I slično). Prilikom rada na elektronskim servisima državnih insitucija Republike Srbije neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat koji se može pribaviti kod sertifikacionih tela. Spisak sertifikacionih tela možete pronaći ovde.

Evidentiranje poslovnih promena

Beleženje promena na imovini ili obavezama društva u poslovnim knjigama; knjiženje. Vrši se pomoću dokumenta koji se naziva nalog za knjiženje.

F

Faktoring

Finansijska transakcija gde firma koja očekuje prihod (koja ima nenaplaćena potraživanja izdatim fakturama na primer) prodaje ta potraživanja trećoj strani koja se zove Faktor, po umanjenoj ceni od one iz nenaplaćenih faktura. jFirma od Faktora dobija novac odmah, a na Faktor prelazi rizik uspešne naplate potraživanja.

Faktura

Faktura ili račun je dokument koji prodavac izdaje kao potvrdu isporuke dobra ili usluge kupcu, i na osnovu koga se u knjigovodstvu kreira zaduženje odnosno potraživanje. Sadrži sve bitne podatke o prodaji (datum i redni broj, isporučenu količinu, cenu i vrednost, iznos poreza, podatke kupca i prodavca).

G

Glavna knjiga

Jedna od dve osnovne poslovnae knjige u racunovodstvu. Sastoji se od svih konta (računa) koji se vode u jednoj firmi. Danas se pretežno vodi elektronski, u različitim racunovodstvenim programima.

Glavna stvar

U svojinskom pravu opis stvari čiju pravnu sudbinu prati sporedna stvar.

Godišnji finansijski izveštaji

Godišnji finansijski izveštaji ili završni račun je skup izveštaja koji se predaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu na kraju svake poslovne godine. Skraceni set izveštaja obuhvata bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks, a prošireni još i izveštaj o novčanim tokovima, promene na kapitalu i napomene.

H

Hartije od vrednosti

Dokumenta kojima se obećava isplata novca, kamate, zarade ili dividende. U HOV spadaju akcije, obveznice, opcije, derivati i druge.

Holding kompanija

Privredno društvo koje ima dovoljan udeo u kapitalu drugih privrednih društava i koji mu omogućava odlučujuću ulogu u upravljanju i poslovanju na taj način kontrolisanog privrednog društva.

I

Indosament

Način prenosa svih prava koja proističu iz menice.

Interkalarna kamata

Interkalarna kamata – kamata koja se obračunava i naplaćuje samo tokom perioda od odobrenja kredita do naplate prve rate.

Investicione nekretnine

Investicione nekretnine – nekretnine (zemljište i objekti) koje vlasnik drži radi stvaranja prihoda od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi upotrebe za proizvodnju ili snabdevanje robom ili pružanje usluga ili za administrativne svrhe niti prodaje u okviru redovnog poslovanja.

Izvod otvorenih stavki

Pregled međusobnih dugovanja i potrazivanja koji se dostavlja poslovnim partnerima radi usklađivanja stanja u knjigama. Obavezno se sprovodi jednom godišnje, kao priprema za izradu završnog računa.

J

Jednoobrazno

Jednoobrazno – na isti način, po istom modelu, primenjujući ista pravila. Na primer, usvajanjem zakonskih pravila i poštovanjem pravila struke uvedena je jednoobraznost u postupak knjiženja poslovne dokumentacije – iste poslovne promene knjiže se na isti način u svim privrednim subjektima koja primenjuju ista pravila knjiženja, koja su propisana odgovarajućom regulativom.

K

Kamata

Kamata – cena koja se plaća za korišćenje tuđih sredstava. Kamata izražena u procentnima naziva se kamatnom stopom. Kamatu zaračunavaju banke na pozajmljena sredstva, ali i privredna društva u međusobnim transakcijama. Poreskim obveznicima koji kasne sa plaćanjem poreza, država obračunava kamatu na dug. Postoje različite metode obračuna kamatne stope (proporcionalna, konformna, i druge).

Kapital

Kapital – Ekonomski – vrednost koja se ulaže u određeni poduhvat kako bi se uvećala (oplodila). Knjigovodstveno – vrednost koja preostaje nakon što se iz imovine firme izmire sve obaveze.

Knjiženje

Evidentiranje (beleženje) poslovnih događaja u knjigovodstvu. Danas se knjiženje mahom obavlja na računaru uz pomoć knjigovodstvenih programa.

Komanditno društvo

Pravna forma privrednog društva koje ima najmanje dva člana, od kojih najmanje jedan za obaveze društva odgovara neograničeno solidarno (komplementar), a najmanje jedan odgovara ograničeno do visine svog neuplaćenog, odnosno neunetog uloga (komanditor).

Kontni okvir

Skup svih konta (računa) sa numeričkim oznakama i nazivima koje je moguće otvoriti u određenom privrednom subjektu. Propisan je Pravilnikom o kontnom okviru za odgovarajuće grupe subjekata (privredna društva, budžetski korisnici itd)

Konto

Dvostrani pregled promena i stanja vrednosti neke imovine, kapitala ili obaveza. Danas se najčešće javlja u formi tabele. Skup svih konta koji je otvoren u jednoj firmi čini glavnu knjigu.

Konverzija (Internet marketing)

Konverzija predstavlja cilj oglašavanja. Ona se događa kad neko klikne vaš oglas, a zatim preduzme radnju koja ima određenu vrednost za vaše poslovanje, kao što je kupovina preko sajta ili kontakt sa vašom firmom.

L

Likvidacija

Način prestanka privrednog društva koja se može sprovesti samo kada društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza. Pokreće se voljom osnivača društva.

Likvidnost

Sposobnost da se na vreme ispune sve finansijske obaveze.

Lj

M

Međunarodni računovodstveni standardi

Profesionalna međunarodna regulativa iz oblasti računovodstva koja ima za cilj uvođenje jednog i jednoobraznog finansijskog izveštavanja bez obzira na delatnost privrednog subjekta i zemlju u kojoj posluje.

Menica

Hartija od vrednosti, često korišćena kao sredsvo obezbeđenja potraživanja, kojom se izdavalac menice obavezuje na isplatu određenog ili neodređenog (blanko menica) novčanog iznosa.

N

Nadzorni odbor

Organ upravljanja u dvodomnom društvu.

 1. određuje poslovnu strategiju društva;
 2. bira i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
 3. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
 4. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
 5. vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja društva;
 6. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
 7. daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izveštaja društva;
 8. predlaže skupštini izbor revizora i nagradu za njegov rad;
 9. kontroliše predlog raspodele dobiti i drugih plaćanja članovima;
 10. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa direktorom;
 11. vrši i druge poslove određene osnivačkim aktom i odlukom skupštine.

Neto

Vrednost oslobođena svih dodataka, čista vrednost. Na primer neto zarada je iznos bez poreza i doprinosa koji prima radnik kao naknadu za rad.

Nj

Njuzleter

Anglicizam Newsletter – publikacja u vidu elektronskih poruka kojima se korisnici nekog servisa (najčešće potrošači) obaveštavaju o novostima za koje su se pretplatili. Tražena komercijalna poruka.

O

Obaveze

Obaveze – u finansijama i knjigovodstvu, kategorija pasive proizašla iz prošlih događaja za čije se izmirenje očekuje odliv resursa. Mogu se posmatrati i kao tuđa odnosno pozajmljena sredsta. Obaveza se priznaje kada je izvesno da će zbog isplate sadašnje obaveze, doći do odliva resursa poslovnog subjekta i kada se iznos za njenu isplatu može pouzdano izmeriti. Obaveze se klasifikuju kao kratkoročne i dugoročne.

Osnivački akt

Konstitutivni akt kojim se osniva privredno društvo. Ima formu odluke o osnivanju ako društvo osniva jedno lice, odnosno formu ugovora o osnivanju ako društvo osniva više lica. Registruje se u APR. Obavezuje sve članove društva od dana sticanja svojstva člana.

Outsourcing

Outsourcing – organizovanje određenog poslovnog procesa van firme, angažovanjem lica van firme da obavi određenu poslovnu funkciju. Na primer, angažovanje knjigovodstvene agencije da vodi poslovne knjige zaključenjem odgovarajućeg ugovora (naspram internog knjigovodstva zapošljavanjam knjigovođe u firmi), angažovanje programera na poslu izrade nekog poslovnog software-a ili dizajnera da uradi rešenje za promotivni materijal.

Ovlašćeno lice

Lice kome je dato ovlašćene za vršenje nekih pravnih radnji.

P

Pasiva

Skup svih izvora sredstava kojima raspolaže preduzeće. Čine je sopstveni (kapital) i pozajmljeni izvori (obaveze).

Patent

Pravo pronalazača da uživa ekonomske koristi od svog prijavljenog pronalaska.

Poreski identifikacioni broj (PIB)

Poreski identifikacioni broj (PIB) je jedinstveni identifikacioni broj pod koji poreskim obaveznicima dodeljuje Poreska uprava. PIB pravnih lica i preduzetnika sastoji se od 9 cifara, dok je kod fizičkih lica PIB jednak njihovom matičnom broju građana.

Poreski period

Poreski period – vremenski period za koji se obračunava poreska obaveza. Na primer, poreski period prilikom obračuna poreza na dobit je kalendarska godina (kod većine poreskih obveznika), dok poreski period kod obračuna poreza na dodatu vrednost može biti mesec ili tromesečje, u zavisnosti od, pre svega, visine prometa koji poreski obveznik ostvaruje.

Porez na dobit

Porez na dobit je porez koji se plaća na pozitivan finansijski rezultat koji ostvari pravno lice u toku poslovne godine. Stopa poreza iznosi 15%. Porez se plaća akontativno svakog meseca tokom godine, i po potrebi prilikom predaje konačne poreske prijave, uplaćuje se razlika.

Porez na dodatu vrednost (PDV)

Porez na dodatu vrednost (PDV) je opšti porez na potrošnju. Obračunavaju ga svi učesnici u privredi koji su u sistemu PDV, a snosi krajni potrošač. Opšta stopa poreza je 20%, a posebna stopa od 10% primenjuje se samo u određenim propisanim slučajevima.

Poslovna promena

Poslovni događaj koji dovodi do promene na imovini ili obavezama privrednog društva ili preduzetnika i koja se beleži u poslovnim knjigama na osnovu poslovne dokumentacije. Na primer, prodaja robe je poslovni događaj odnosno promena koja se beleži na osnovu izdatog računa.

Poveza lica

Poveza lica su dva subjekta od kojih jedno fizičko ili pravno lice ima mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke drugog lica.

PPC (Pay Per Click)

PPC (Pay Per Click) odnosno plaćanje po kliku je model internet kampanja prilikom kojeg se određivanje cene oglašavanja vrši na osnovu broja klikova na oglas.

Predračun

Predračun je poslovni dokument koji prodavac izdaje kupcu pre isporuke robe ili pre nego što je izvršio uslugu. Sadrži sve bitne elemente računa. Predračun nije obavezujući dokument, a pošto se izdaje pre nego što je došlo do poslovne promene, nije predmet knjiženja.

Prokura

Poslovno punomoćje kojim društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje. Prokura je neprenosiva i prokurista ne može dati punomoćje za zastupanje drugom licu. Prokura se izdaje odlukom ortaka, komanditora i komplementara, odnosno skupštine, ako osnivačkim aktom odnosno statutom nije drugačije određeno. Preduzetnik izdaje prokuru lično i ne može preneti ovlašćenje za izdavanje prokure na drugo lice. Prokura može biti pojedinačna ili zajednička prokura.  Ako je prokura izdata za dva ili više lica bez naznake da se radi o zajedničkoj prokuri, svaki prokurista postupa samostalno. Ako je prokura izdata kao zajednička prokura, pravni poslovi koje zaključuju ili pravne radnje koje preduzimaju prokuristi punovažni su uz izričitu saglasnost svih prokurista, osim ako je u prokuri navedeno da je za punovažnost dovoljna prethodna ili naknadna saglasnost tačno određenog broja prokurista. Izjava volje ili pravna radnja učinjena prema jednom prokuristi ima pravno dejstvo kao da je učinjena prema svim prokuristima. Davalac prokure može opozvati prokuru u svako doba.

Davalac prokure ne može da se odrekne prava da opozove prokuru, niti se to pravo na bilo koji način može ograničiti ili usloviti.

Prokurista

Lice kome je izdata Prokura. Prokurista se registruje u APR u skladu sa zakonom o registraciji. Prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja da:

 1. zaključuje pravne poslove i preduzima pravne radnje u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti i udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
 2. preuzima menične obaveze i obaveze jemstva;
 3. zaključuje ugovore o zajmu i kreditu;
 4. zastupa društvo u sudskim postupcima ili pred arbitražom.

Prokurista može otkazati prokuru u svako doba, uz obavezu da u narednih 30 dana računajući od dana dostave otkaza društvu zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje ako je to potrebno radi izbegavanja nastanka štete za društvo.

R

Rashodi

Novčano izraženo trošenje sredstava preduzeća.

Revizija

Revizija – postupak provere tačnosti podataka iskazanih u knjigovodstvenim evidencijama i finansijskim izveštajima koji obavljaju stručna lica – revizori.

Rezident

Rezident – pravno lice ili preduzetnik koji ima registrovano sedište u republici; fizičko lice koje ima prebivalište u republici.

ROI

ROI (eng. Return on Investment) predstavlja povraćaj ulaganja. Konkretno, u marketingu označava koliku ste zaradu ostvarili od oglasa u poređenju sa iznosom koji ste potrošili za te oglase. Povraćaj ulaganja meri odnos zarade i troškova oglašavanja.

Rok

Vremenski razmak čijim istekom pravo dospeva (odložni rok) ili pravo prestaje (raskidni rok).

S

Saldo konta

Razlika između dugovne i potražne strane konta, pokazuje stanje imovine ili obaveza koji se na datom kontu evidentiraju. Na primer dugovni saldo na računu roba u magacinu pokazuje vrednost robe koja je trenutno uskladištena.

SEO

SEO optimalizacija veb-sajta za pretraživače (eng. Search engine optimization) je proces unapređenja kvaliteta i količine saobraćaja od pretraživača ka veb-sajtu preko prirodnih (organskih ili algoritamskih) rezultata pretrage. Tipično, što je sajt bolje rangiran (npr. u pretragama izlazi među prvima na spisku), više će saobraćaja biti preusmereno sa pretraživača na njega. SEO može da učini različite vrste pretraga, uključujući pretragu slika, lokalne pretrage i drugo.

Specifikacija

Spisak stavki sa bitnim detaljima o svakoj od njih. Na primer specifikacija računa je spisak računa sa navedenim brojevima i datumima izdavanja, nazivom dobavljača i iznosom.

Statut

Pisani dokument kojim akcionarsko društvo (pored osnivačkog akta) uređuje upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa zakonom, i koji se registruje u APR. Obavezuje sve članove društva od dana sticanja svojstva člana.

Stečaj

Stečaj – postupak koji se sprovodi nad privrednim subjektom koji nije u mogućnosti da odgovori na svoje obaveze (nije u mogućnosti da plati svoje dugove). Stečaj se može sprovesti bankrotstvom ili reorganizacijom.

Studija slučaja

Studija slučaja je analiza poslovne situacije zasnovane na poslovanju stvarne, ili izmišljene organizacije. Često se koristi za sadržaje u pisanoj ili video formi kroz koje se predstavlja urađeni posao sa ciljem da se pokaže osposobljenost kompanije.

SWOT analiza

SWOT analiza – naziv ove analize predstavlja akronim engleskih reči: Strengths (prednosti), Weaknesses (slabosti), Opportunities (šanse), Threats (pretnje). Predstavlja tehniku strategijskog menadžmenta kojom se donose odluke na osnovu analize dve komponente internih (prednosti i slabosti privrednog subjekta) i eksternih faktora (šanse i pretnje na tržištu).

Š

Šteta

Umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprečavanje povećanja nečije imovine (izmakla korist), kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).

S

Saldo konta

Razlika između dugovne i potražne strane konta, pokazuje stanje imovine ili obaveza koji se na datom kontu evidentiraju. Na primer dugovni saldo na računu roba u magacinu pokazuje vrednost robe koja je trenutno uskladištena.

SEO

SEO optimalizacija veb-sajta za pretraživače (eng. Search engine optimization) je proces unapređenja kvaliteta i količine saobraćaja od pretraživača ka veb-sajtu preko prirodnih (organskih ili algoritamskih) rezultata pretrage. Tipično, što je sajt bolje rangiran (npr. u pretragama izlazi među prvima na spisku), više će saobraćaja biti preusmereno sa pretraživača na njega. SEO može da učini različite vrste pretraga, uključujući pretragu slika, lokalne pretrage i drugo.

Specifikacija

Spisak stavki sa bitnim detaljima o svakoj od njih. Na primer specifikacija računa je spisak računa sa navedenim brojevima i datumima izdavanja, nazivom dobavljača i iznosom.

Statut

Pisani dokument kojim akcionarsko društvo (pored osnivačkog akta) uređuje upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa zakonom, i koji se registruje u APR. Obavezuje sve članove društva od dana sticanja svojstva člana.

Stečaj

Stečaj – postupak koji se sprovodi nad privrednim subjektom koji nije u mogućnosti da odgovori na svoje obaveze (nije u mogućnosti da plati svoje dugove). Stečaj se može sprovesti bankrotstvom ili reorganizacijom.

Studija slučaja

Studija slučaja je analiza poslovne situacije zasnovane na poslovanju stvarne, ili izmišljene organizacije. Često se koristi za sadržaje u pisanoj ili video formi kroz koje se predstavlja urađeni posao sa ciljem da se pokaže osposobljenost kompanije.

SWOT analiza

SWOT analiza – naziv ove analize predstavlja akronim engleskih reči: Strengths (prednosti), Weaknesses (slabosti), Opportunities (šanse), Threats (pretnje). Predstavlja tehniku strategijskog menadžmenta kojom se donose odluke na osnovu analize dve komponente internih (prednosti i slabosti privrednog subjekta) i eksternih faktora (šanse i pretnje na tržištu).

T

Taksa

Taksa – oblik javnog prihoda (prihoda koji prikuplja država) koji se uobičajeno naplaćuje za određeni posao koje obavlja državni organ za potrebe privrede ili građana.

Tender

Tender – pojam koji se u privredi koristi kao sinonim za javnu nabavku.

Tranferne cene

Tranferne cene – Cene po kojima se obavljaju transakcije između povezanih lica.

Transportne klauzule

Ugovorne klauzule kojima se precizira niz prava i obaveza kupaca i prodavaca a naročito: vreme, mesto, i način predaje robe, prelazak troškova i rizika, osiguranje u transportu, pribavljanje transportnog sredstva i drugo.

Troškovi

Troškovi – vrednosno iskazani utrošci različitih imputa poslovnog procesa, koji se beleže u poslovnim knjigama na kontima klase 5 Rashodi. Nazastupljenije vrste troškova su troškovi materijala, troškovi amortizacije osnovnih sredstava, troškovi nabavne vrednosti prodate robe, troškovi zarada zaposlenih, troškovi usluga, finansijski troškovi, troškovi reklame, promocije i reprezentacije, zakupa, i različite vrste finansijskih troškova (kamate, kursne razlike i slično).

U

Ugovor

Saglasno izražena slobodna i ozbiljna volja ugovornih strana o bitnim sastojcima obaveza koje preuzimaju.

Ugovor o osnivanju

Konstitutivni akt društva ako društvo osniva više lica. Registruje se u APR. Obavezuje sve članove društva od dana sticanja svojstva člana.

Ulog člana društva u privrednom društvu

Ulog člana društva u privrednom društvu – vrednost koju osnivač privrednog društva unosi u privredno društvo, najčešće prilikom osnivanja. Ulog može biti u novcu ili stvarima i pravima. Ulog može biti uplaćen ili neuplaćen odnosno unet odnosno neunet. Vrednost uloga osnivača registruje se kod Agencije za privredne registre i naziva se upisanim ulogom. Upisani ulog je zbir uplaćenog i neuplaćen odnosno unetog i neunetog uloga. Zbir svih upisanih uloga svih članova društva (vlasnika kapitala – osnivača) čini osnovni kapital društva.

Uzbunjivač

Fizičko lice koje izvrši uzbunjivanje u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, korišćenjem usluga državnih i drugih organa, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih službi, poslovnom saradnjom i pravom vlasništva na privrednom društvu.

V

Virman

Virman ili opšti nalog za prenos je bezgotovinski instrument platnog prometa kojim nalogodavav daje nalog banci za prenos sredstava sa tekućeg računa nalogodavca na tekući račun primaoca.

Volja

Slobodno izražena volja, bez prinude, pretnje ili prevare, ozbiljna volja kojom se zaključuje pravni posao.

Z

Zajam

Ugovorni odnos kojim se zajmodavac obavezuje da preda u svojinu zajmoprimcu određenu količinu novca ili kojih drugih zamenljivih stvari, a zajmoprimac se obavezuje da mu vrati posle izvesnog vremena istu količinu novca, odnosno istu količinu stvari iste vrste i istog kvaliteta.

Zalihe

Obrtna imovina kojom preduzeće raspolaže. Obuhvata zalihe materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda, robe, rezervnih delova, ambalaže, alata i sitnog inventara.

Zaposleni

Fizičko lice koje je sa poslodavcem stupilo u radni odnos zaključenjem ugovora o radu.

Ž

Žig

Pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica.