U svrhu stimulisanja građevinarstva, odredbe Zakona o PDV koje su predviđale oslobađanje glavnih izvođača koji fakturišu radove na izgradnji novih objekata investitorima koji poseduju građevinsku dozvolu proširene su na sve subjekte koji se bave građevinskom delatnošću.

Nove odredbe stupile su na snagu 15. oktobra 2015. godine, a definisane su članom 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV.

Stanje pre izmena

Starim odredbama Zakona bilo je predviđeno da glavni izvođač radova koji radove na izgradnji novog objekta fakturiše investitoru (koji poseduje građevinsku dozvolu na svoje ime) izdaje račun za izvršene radove bez PDV. Za ulazne račune, glavni izvođač je zadržao pravo na odbitak prethodnog PDV, ukoliko ispunjava sve potrebne uslove. Glavni izvođači koji su iz tog razloga ostvarivali veći iznos prethodnog PDV od izlaznog, bili su u pretplati za PDV, za koju su imali pravo na povraćaj nakon što bi ovo pravo potvrdila poreska kontrola.

Bio je propisan niz uslova koje je trebalo zadovolljiti, kako bi se ostvarilo pravo na oslobođenje. Na primer, naziv glavnog izvođača morao je biti ispisan na tabli koja se ističe na gradilištu. Ukoliko Investitori nisu posedovali građevinsku dozvolu, izvođač koji im fakturiše nije imao pravo na oslobođenje. Glavni izvođač zapošljavao je odgovorno izvođača koji je potpisivao dokumentaciju o izgradnji i tako dalje.

Brojni uslovi pokrenuli su brojna pitanja. Naročito je bilo teško u nekim slučajevima utvrditi ko je glavni izvođač, i da li on uopšte postoji, naročito kada bi investitor skalapao direktno ugovore sa svakim izvođačem posebno za svaku vrstu radova. Ministarstvo finansija je dalo puno mišljenja na ovu temu, i sva ona su zauzela strog stav ko ima pravo na oslobođenje.

Prema datim mišljenjima, firme koje su se bavile završnim radovima u građevinarstvu nisu imala pravo na oslobođenje, već bi uz ispunjenje svih uslova ovo oslobođenje mogli da ostvare uglavnom samo glavni izvođači koji su obavljali grube radove na izgranji novih objekata.

Stanje nakon 15. oktobra 2015. godine

Izmene i dopune Zakona o PDV koje se primenjuju od 15.10.2015. godine rešile su mnoge nedoumice i proširile pravo na oslobođenje na sve subjekte koji obavljaju građevinsku delatnost.

Naime, izmenjena tačka sada podrazumeva da je primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji je obveznik PDV, a je kome promet izvršen od strane obveznika PDV, poreski dužnik.

To znači da svaka firma koja je u sistemu PDV a kojoj druga firma u sistemu PDV fakturiše dobra i usluge iz domena građevinsarstva dužna da sama obračuna PDV kroz interni obračun, odnosno, onaj koji fakturiše dobra i usuge iz oblasti građevinarstva izdaje za obavljeni promet račun bez PDV.

Dakle, napušten je stav da se oslobođenje ograniči samo na glavnog izvođača radova koji fakturiše investitoru. Sada je svaki obveznik PDV koji obavlja promet u oblasti građevisnke industrije oslobođen PDV kada fakturiše drugom obvezniku PDV.

Šta se smatra prometom iz oblasti građevinarstva uređuje Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost.

Pravilnikom se navode šifre delatnosti koje podležu oslobođenju. Važno je napomenuti da izvršioci radova ne treba da budu registrovani za obavljanje navedenih delatnosti, odnosno delatnost navedena u Pravilnik ne mora biti njihova pretežna delatnosti koja je kao takva registrovana u Agenciji za privredne registre.

Oslobođenje se podjednako primenjuje i na glavne izvođače i podizvođače, za nove objekte i na projekte adaptacije, rekonstrukcije ili dogradnje, na investitore i sve druge primaoce dobara i usluga.

Prema tome, svi obveznici PDV koji obavljaju radove iz delatnosti popisanih Pravilnikom ispostavljaju račun (situaciju) bez PDV obvezniku PDV koji je naručilac radova i primalac dobara i usluga. Naručilac odnosno primalac kao obveznik PDV dužan je da obračuna PDV obavezu kao poreski dužnik u internom obračunu, a ukoliko ispunjava uslove za odbitak prethodnog PDV iz člana 28. stav 1. Zakona o PDV i ako obavlja promet sa PDV, može prethodni promet iz internog obračuna odbiti.

Podsećamo PDV obveznike koji imaju pravo na oslobođenje da se prilikom izdavanja računa odnosno situacije za isporučene radove, dobra ili usluge obavezno pozovu na član Zakona po kojem imaju pravo na oslobođenje. Dakle, u ovom slučaju, obveznici PDV treba da navedu na računu napomenu poput sledeće:

Za promet po ovom računu PDV nije obračunat u skladu sa članom 10. stav 2 tačka 3 Zakona o PDV.

Primalac radova, dobara i usluga kao poreski dužnik izrađuje interni obračun PDV po prijemu računa za promet u skladu sa članom 10.2.3. U njemu obračunava PDV obavezu i prethodni PDV u istom iznosu. Ukoliko ostvaruje pravo na odbitak obračunatog prethodnog PDV, primalac dobara po ovom osnovu neće platiti PDV jer je razlika PDV obaveze i prethodnog poreza nula. Poreski dužnik u PDV prijavi iskazuje obračunati PDV i promet i u poljima za izvršeni promet i u poljima prethodnog prometa.

Član 10.2.3. primenjuje se na isti način i kada je primalac dobara i usluga lice iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV-u, a to su Republika i njeni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i pravna lica osnovana zakonom, odnosno aktom organa Republike, teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave, koji nisu obveznici PDV-a jer obavljaju promet dobara i usluga iz delokruga organa, odnosno u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave.

Pravilnik možete preuzeti sa sajta Poreske uprave na sledećem linku.

Poslednja izmena dana 27. novembra 2015. u 00:27


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »