• XLSX
  • PDF
  • DOCX

Obrazac 6 – Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad

Preuzmi Saznaj više 4154
29. novembra 2017. 20:49

Nalog za službeni put

Preuzmi Saznaj više 6760
22. juna 2016. 00:36

Opis

Nalog za službeni put izdaje ovlašćeno lice neposredno pred odlazak zaposlenog na službeno putovanje.

On sadrži sve bitne elemente – ime i prezime zaposlenog, mesto odredištva, period u kome će se službeno putovanje obaviti, razlog odlaska odnosno zadatke i poslove koje zaposleni treba da obavi.

U nalogu se precizira i ko snosi troškove službenog putovanja, da li zaposleni ima pravo na akontaciju kao i u kom roku nakon obavljenog putovanja zaposleni treba da podnese obračun troškova koje je u vezi sa putovanjem imao.

Primer knjiznog odobrenja

Preuzmi Saznaj više 23757
16. marta 2016. 02:42

Opis

Knjižno odobrenje je poslovni dokument koji prodavac izdaje kupcu kada želi da nakon izvršenog prometa smanji iznos kojim zadužuje kupca. Najčešći povod za izdavanje knjižnog odobrenja su popusti i reklamacije kupca na isporučena dobra i pružene usluge.

Obrazac knjižnog odobrenja nije propisan, ali jesu obavezni elementi, naročito kada ga izdaje obveznik PDV-a.

Primer koji dajemo odnosi se baš na slučaj kada je lice koje izdaje knjižno odobrenje u sistemu PDV-a i sadrži i obaveštenje o ispravci odbitka prethodnog poreza.

Popisna lista osnovnih sredstava

Preuzmi Saznaj više 8941
16. decembra 2015. 18:42

Opis

Primer dokumenta u koji popisna komisija ili lice za popis beleži podatke dobijene inventarisanjem nekretnina, postrojenja i opreme.

OP obrazac

Preuzmi Saznaj više 13594
26. septembra 2015. 18:49

Opis

Obrazac overenih potpisa lica za zastupanje, sadrži opšte podatke privrednog društva i spisak svih lica koja su zastupnici društva.

Nalog za uplatu

Preuzmi Saznaj više 9646
25. septembra 2015. 20:30

Opis

Nalog za uplatu koristi se za uplatu gotovog novca na tekući račun.
Napomena: Ovo je novi obrazac koji je u upotrebi od 1. oktobra 2015.

Nalog za isplatu

Preuzmi Saznaj više 6304
25. septembra 2015. 20:30

Opis

Nalog za isplatu koristi se za isplate gotovog novca sa tekućeg računa.
Napomena: Ovo je novi obrazac koji je u upotrebi od 1. oktobra 2015.

Nalog za prenos

Preuzmi Saznaj više 8547
25. septembra 2015. 20:30

Opis

Nalog za prenos koristi se za prenos sredstava sa tekućeg računa platioca na tekući račun primaoca.
Napomena: Ovo je novi obrazac koji je u upotrebi od 1. oktobra 2015.

Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost – Obrazac EPPDV

Preuzmi Saznaj više 3028
9. septembra 2015. 23:52

Opis

Popunjava se prilikom evidentiranja u sistem PDV (ulaska u sistem).

Više o ulasku u sistem PDV pročitajte u bazi znanja.

Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa – Obrazac PEP

Preuzmi Saznaj više 7966
9. septembra 2015. 23:55

Opis

Ovim obrascom poreski obaveznik (pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice) ovlašćuje drugo fizičko lice da u njegovo ime koristi elektronski portal Poreske uprave ePorezi radi predaje poreskih prijava i uvida u stanje poreskih zaduženja. Obrazac se predaje na pisarnici nadležne filijale Poreske uprave u dva primerka.

Više o davanju ovlašćenja i elektronskoj predaji poreskih prijava pročitajte u bazi znanja.

Knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih preduzetnika – Obrazac KPO

Preuzmi Saznaj više 19287
10. septembra 2015. 18:39

Opis

U poslovnu knjigu KPO – Poslovna knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika, knjiže se prihodi od prodatih proizvoda i izvršenih usluga.

Samoinicijativno prijavljivanje

Preuzmi Saznaj više 4483
2. januara 2016. 15:59

Opis

Obrazac na kojem poreski obveznik može da prijavi propust u radu u smislu neplaćanja poreza ili nepodnosenja poreske prijave. Samoinicijativno prijavljivanje i plaćanje poreske obaveze i pripadajuce kamate štiti poreskog obveznika od plaćanja kazne za propust koji prijavljuje, a u skladu sa članom 182b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.