Uvod

Zakon o zaštiti od požara između ostalog propisuje obaveze pravnih lica sa aspekta uređivanja sistema zaštite od požara. Osnovni cilj propisanih mera zaštite od požara jeste zaštita života ljudi, telesnog integriteta, materijalnih dobara i životne sredine. Zakon je 2015. godine izmenjen i dopunjen tako što su u određenim segmentima proširene obaveze subjekata zaštite od požara, a u nekim drugim su one dosta jasnije definisane. Suštinski cilj zakona jeste da se podigne svest o značaju zaštite od požara i da se radi na prevenciji. Ujedno su prevencija i jačanje svesti jedna od osnovnih načela u zakonu.

Saglasno definiji zakona sistem zaštite od požara obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom. Subjekti zaštite od požara dužni su da postupaju u skladu s obavezama utvrđenim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega, da primenjuju mere zaštite od požara i eksplozija propisane zakonom, podzakonskim propisima i opštim aktima, da obezbede primenu planova zaštite od požara i drugih akata i odgovorni su za svaku aktivnost kojom menjaju ili mogu promeniti stanje i uslove zaštite od požara.

Obaveze pravnih lica

Zakon vrši kategorizaciju privrednih i drugih subjekata na koje se njegove odredbe odnose prema ugroženosti od požara i u zavisnosti od ugroženosti od požara propisuje određene obaveze za pravna lica i druge subjekte. Postoje tri osnovne kategorije prema ugroženosti od požara i one su definisane na sledeći način:

  1. sa visokim rizikom od izbijanja požara – prva kategorija ugroženosti od požara;
  2. sa povećanim rizikom od izbijanja požara – druga kategorija ugroženosti od požara;
  3. sa izvesnim rizikom od izbijanja požara – treća kategorija ugroženosti od požara.

Kategorizaciju objekta vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova koje donosi rešenje o kategorizaciji i iz same kategorizacije prozilaze vaše obaveze. Tako je za prvu kategoriju obavezno da se organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara, obezbedi tehnički opremljena i obučena vatrogasna jedinicu sa potrebnim brojem vatrogasaca i obezbedi adekvatna oprema i uređaje za gašenje požara. Za drugu kategoriju obavezno je organizovati sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara. Treća kategorija podrazumeva obavezno organizovanje i sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

Pored toga subjekti prve i druge kategorije su obavezni da donesu plan zaštite od požara. Plan zaštite od požara je dokument koji sadrži postojeće stanje, procenu ugroženosti, organizaciju zaštite od požara, predlog mera za otklanjanje nedostataka, proračun finansijskih sredstava, proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu evakuisati, broju vatrogasaca itd.

Za razliku od gore navedenog, subjekti treće kategorije su u obavezi da donesu Pravila zaštite od požara kao dokument koji opisuje način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite, planove evakuacije, uputstva, proračun broja ljudi koji se mogu evekuisati itd.

Važno je napomenuti da je i za Plan zaštite od požara i Pravila zašite od požara važna saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova kojom se potvrđuje punovažnost ovih dokumenata.

Svi subjekti zaštite od požara moraju imati planove evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara. Planovi i uputstva moraju biti istaknuti na vidljivom mestu. 

Pregled osnovnih obaveza izgleda ovako:

Zakon daje mogućnost da se za obavljanje poslova zaštite od požara može angažovati drugo pravno lice koje ima odgovorajuće ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova. Treba napomenuti da zakon propisuje dodatne obaveze kao što su sistemi za otkrivanje, javljanje i gašenje požara za određene objekte (objekti visokogradnje, škole, zdravstvene ustanove kulture itd.) ili tehnološke procese (procesi u kojima se koriste zapaljive materija, eksplozivi, gasovi itd.).

Svakako jedna od najvažnijih obaveza za poslodavce jeste osposobljavanje zaposlenih iz oblasti zaštite od požara. Zakon je definisao da se ovo osposobljavanje sprovodi odmah pri stupanju zaposlenog na rad, a najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na rad. Osnovnu obuku može obaviti drugo ovlašćeno pravno lice, ali i lice koje radi na poslovima zaštite od požara. Program osnovne obuke donosi poslodavac po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva. Provera znanja zaposlenih se vrši jednom u 3 godine. Treba naglasiti da zaposleni imaju obavezu da prisustvuju obuci i proveri znanja, da se pridržavaju uputstava i pristupe gašenju požara u slučaju da se on pojavi.

Nadzor i sankcije

Nadzor nad sprovođenjem zakona o zaštiti od požara i kontrolu izvršenja obaveza od strane poslodavca pripada Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ministarstvo nadzor vrši preko svojih inspektora. Inspektor rešenjem može naložiti preuzimanje određenih mera ukoliko utvrdi da pravno lice ne postupa u skladu sa zakonom.

Kazne za pravno lice prema ovom zakonu kreću se u rasponu od 300.000 – 1.000.000 dinara i one se uglavnom odnose na neispunjavanje obaveza koje smo u ovom tekstu naveli.

Poslednja izmena dana 24. marta 2018. u 10:27


    Miljan Ćupurdija

    Diplomirani pravnik, zaposlen u privrednim društvima Polet i Belica kao menadžer za pravne poslove i ljudske resurse. Obavlja funkciju predstavnika rukovodstva za IMS (QMS, EMS i OHSAS). Uređivanje poslovanja i funkcionisanja preduzeća shodno sistemu kvaliteta mu predstavlja poseban izazov i…… Saznaj više »