Izvršili ste izvoz dobara ili pružanje usluge stranom partneru i očekujete po tom osnovu devizni priliv iz inostranstva na vaš devizni račun.

Od vaše poslovne banke stiže vam obaveštenje da je novac “stigao”, ali ga ne možete koristiti pre nego što popunite jedan obrazac – Obaveštenje o deviznom prilivu.

Šta je Obaveštenje o deviznom prilivu i kako se popunjava?

Obaveštenje o deviznom prilivu je dokument koji vam dostavlja vaša poslovna banka kao informaciju da je primila uplatu na ime vaše firme iz inostranstva. Na njemu će se naći podaci o isplatiocu i iznosu priliva sa oznakom valute.

Ujedno banka vas poziva da popunite određene podatke i dostavite popunjeni obrazac banci pre nego što vam doznači sredstva.

Banka ovim putem prikuplja od vas informacije o samom prilivu kao i instrukciju šta da učini sa primljenim novcem – da li da ga položi na vaš devizni račun ili možda želite da devize odmah konvertujete u domaću valutu i prebacite na svoj tekući račun.

Dakle, pre nego što će vam novac biti stavljen na raspolaganje, morate popuniti i poslati vašoj poslovnoj banci ovaj dokument.

U Obaveštenje o deviznom prilivu unose se opšti podaci o transakciji. Ukoliko je recimo priliv nastao po osnovu izvoza, treba uneti broj i datum računa kojim je izvoz fakturisan ino-dobavljaču. Ukoliko se radi o pozajmici osnivača nerezidenta ili dodatnoj uplati osnivača koja ne povećava kapital, treba navesti broj i datum ugovora o pozajmici odnosno odluke o dodatnoj uplati.

U obrazac je neophodno uneti i šifru osnova naplate iz šifarnika koji je propisala i objavila Narodna banka Srbije, i iznos transakcije. Šifarnik je dostupan na sajtu Narodne banke www.nbs.rs.

Većina poslovnih banaka zahteva da se uz obrazac dostavi i dokument koji je osnov naplate, dakle predračun, faktura/račun, ugovor, odluka i slično.

Ponekad se dešava da iznos priliva ne odgovara ugovorenoj vrednosti transakcije, a razlika između ugovorenog i naplaćenog po pravilu je bankarska provizija banaka koje učestvuju u plaćanju. Razlika može biti posledica izdatog knjižnog odobrenja ili knjižnog zaduženja.

U tom slučaju, važno je pravilno popuniti obaveštenje.

U prvom redu tabele predviđenom za unos šifre, osnova i iznosa, potrebno je navesti podatke sa bruto iznosom, dakle ukupno ugovorenom odnosno fakturisanom vrednošću. U narednom redu odnosno redovima, treba navesti sva umanjenja.

Pretpostavimo da je prodavac izvezao dobra ino-partneru i po tom osnovu ispostavio račun na 2.000 EUR. Prilikom plaćanja fakture, kupac je dao nalog svojoj banci da doznači sredstva prodavcu, ali da deo troškova bankarske provizije padne i na prodavca. Ukupna bankarska provizija za transakciju iznosi 50 EUR, a na trošak prodavca pada polovina. Banke koje su učestvovale u transakciji zadržavaju deo prodavčevog priliva u vrednosti od 25 EUR, pa prodavac dobija od svoje banke Obaveštenje o deviznom prilivu na iznos od 1.975 EUR.

Prodavac će pravilno popuniti obrazac tako što će u prvi red uneti odgovarajuću šifru, broj i datum računa i iznos od 2.000 EUR, a u sledećem redu odgovarajuću šifru sa opisom bankarska provizija i iznos sa predznakom minus, odnosno -25 EUR.

Na ovaj način, ispravni podaci stići će i u Narodnu banku Srbije, koja kontroliše platni promet sa inostranstvom, ali i do knjigovođe, koji će iz obaveštenja moći da zaključi da je kupac izmirio svoju obavezu u celosti, i da proknjiži naplaćenu bankarsku proviziju.

U Obavštenje se unosi i podatak o tome gde želite da sredstva budu usmerena – na vaš devizni ili dinarski račun i broj tog računa kod vaše poslovne banke.

Nakon što dostavite ispravno popunjeno i overeno Obaveštenje (potpisano i pečatirano – kako zahteva većina poslovnih banaka) faksom, mailom ili lično, i uz odgovarajući prilog (kopiju dokumenta koji je osnov priloga) banka će uplatiti sredstva na račun koji ste naveli u obaveštenju.

Treba da vodite računa o ograničenjima prilikom daljeg raspolaganja novcem.

Raspolaganje prilivom

Platni promet sa inostranstvom se obavlja u stranoj valuti i on je slobodan. Međutim, platni promet u Republici Srbiji obavlja se isključivo u domaćoj valuti – dinarima, sa par izuzetaka.

U devizama u domaćem platnom prometu možete obaviti tačno određene transakcije kao što je na primer plaćanje po ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti ili isplata dnevnica za službeni put u inostranstvo.

Primljen strani novac možete da zadržite na svom deviznom računu radi plaćanja budućih obaveza prema inostranstvu. Sredstva možete držati neograničeno dugo. Devizama primljenim po bilo kom osnovu na devizni račun možete platiti buduće uvoze, na primer.

Ipak ukoliko želite da iskoristite sredstva za plaćanje obaveza u domaćem platnom prometu, biće neophodno da date nalog svojoj poslovnoj banci da sredstva prebaci na vaš dinarski tekući račun.

Osim par izuzetaka, devize ne možete koristiti za plaćanja u našoj zemlji. Čak i kada ste ugovorili vrednost nekog posla u devizama, plaćanje morate obaviti u dinarskoj protivvrednosti, primenom odgovarajućeg (dogovorenog) kursa.

Nakon što vam sredstva budu raspoloživa u domaćoj valuti na tekućem računu, možete ih koristiti za sve plaćanja u našoj zemlji, a u zakonom dozvoljenim okvirima.

Poslednja izmena dana 8. maja 2016. u 01:08


Marija Đorđić

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »