U ponedeljak, 25. decembra 2017. godine, stupile su na snagu izmene Zakona o radu kojima je uređen rok u kojem je poslodavac dužan da prijavi novozaposlenog na obavezno socijalno osiguranje.

Novim zakonskim rešenjem predviđeno da je poslodavac dužan da jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje mora da podnese nakasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.

Ovim su ukinuti:

  • dosadašnji rok za prijavu od tri radna dana od zasnivanja radnog odnosa, kao i
  • mogućnost predaje zakasnele prijave na šalterima Fonda PIO uz izjavu zakonskog zastupnika o razlozima kašnjenja.

Ova obaveza odnosi se na prijavu lica koja su sa poslodavcem zaključila:

  • ugovor o radu,
  • ugovor o privremenim i povremenim poslovima,
  • ugovor o delu,
  • ugovor o međusobnim pravima i obavezama direktora koji nije zasnovao radni odnos.

Uz prijavu na osiguranje, poslodavci podnose, kao i do sada odgovarajuće dokaze (ugovor o radu, ugovoro o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu, ugovor o pravima i obavezama direktora itd.).

U skladu sa navedenom izmenom Zakona o radu, od 25. decembra 2017. godine, poslodavci neće moći da podnose prijave na dan stupanja zaposlenog na rad, niti sa ranijim datumom, već samo sa budućim datumom početka osiguranja – pre stupanja na rad zaposlenog.

Prijava “unazad” neće moći da se podnese ni na šalteru Fonda PIO.

Iz ovog proističe da će poslodavci morati da zaključuju sa zaposlenima ugovore dan ili nekoliko dana pre datuma stupanja na rad, a ne prvog dana kada zaposleni počne da radi ili naknadno, kako je to do sada bila praksa kod nekih poslodavaca, kako bi prijava mogla da se obavi blagovremeno.

Na primer, ukoliko poslodavac i zaposleni zaključe ugovor o radu 29. decembra 2017. godine i ugovorom predvide da je zaposleni dužan da stupi na rad 03.01.2018, prijavu na obavezno socijalno osiguranje je moguće podneti od 29.decembra 2017. godine, do najkasnije 02.01.2018. godine.

U slučaju da poslodavac nije podneo prijavu u propisanom roku – pre stupanja zaposlenog na rad, mora podneti zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika, uz odgovarajuće dokaze. Ukoliko su ispunjeni uslovi za priznavanje svojstva osiguranika Fond PIO će, po donošenju rešenja, podneti prijavu na osiguranje.

Fond PIO još podseća u izdatom obaveštenju da je Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i Uredbom o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, predviđeno da pravna lica i preduzetnici jedinstvenu prijavu za svoje zaposlene podnose u elektronskom obliku, direktno preko Portala CROSO.

Poslednja izmena dana 14. februara 2018. u 21:08


Marija Đorđić

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »