Pozivi na sud zbog nepredavanja bilnsa odnosno izjave o neaktivnosti za 2014. godinu uveliko pristižu firmama, udruženjima građana i drugim pravnim lica koji su propustili da ispune ovu obavezu.

Obično se radi o subjektima koji su imali malo ili nimalo poslovnih aktivnosti u prethodnim godinama, i pogrešno su smatrali da ih pasivnost u poslovanju oslobađa obaveze da podnose izveštaje državnim organima.

Više o obavezi izveštavanja i šta subjekti mogu preduzeti ako su propustili da je ispune govorimo u nastavku.

Ko je u obavezi da podnosi godišnji finansijski izveštaj (bilanse) odnosno izjavu o neaktivnosti?

U skladu sa Zakonom o računovodstvu, Agenciji za privredne registre, godišnji finansijski izveštaj dužni su da dostavljaju:

  • preduzetnici koji vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, i
  • pravna lica (na primer privredna društva, zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore, crkve i verske zajednice, u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti, kao i druge organizacije organizovane po osnovu učlanjenja).

Činjenica da pravno lice od osnivanja nije imalo aktivnosti ne oslobađa obaveze predaje izveštaja. U ovom slučaju, pravno lice će podneti izjavu o neaktivnosti umesto seta finansijskih izveštaja.

Izjava o neaktivnosti može se podneti samo u slučaju da pravno lice koje nije imalo poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama.

Lice koje ispunjava ove uslove, dužno je da do kraja februara naredne godine dostavi Agenciji izjavu o neaktivnosti koja se odnosi na izveštajnu godinu.

Izjave predate u pomenutom roku smatraju se blagovremenim.

Nakon isteka ovog roka, izjave je moguće podneti sa zakašnjenjem sve do kraja tekuće godine za prethodnu godinu.

Na primer, izjavu o neaktivnosti za 2016. godinu subjekti mogu podneti do 31.12.2017. godine. Zakasnele izjave podnose se na isti način kao i blagovremene – elektronski, putem posebne aplikacije Agencije za privredne registre, overene elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, ali uz plaćanje takse za obradu izveštaja koja je uvećana za 3.000 dinara.

Ukoliko niste podneli izjavu o neaktivnosti za 2016. godinu, a ispunjavate uslove (niste imali poslovnih događaja niti imate imovinu i obaveze iz ranijeg perioda zabeležene u svojim poslovnim knjigama) požurite, imate još nešto više od 15 dana da ovu obavezu ispunite.

Nakon isteka godine a sa njom i roka za podnošenje zakasnelih izjava i izveštaja, podnošenje istih radi obrade i objavljivanja od strane Agencije za privredne registre nije moguće!

Šta raditi kada stigne poziv za sud?

Subjekti koji nisu do sada predali finansijske izveštaje ili izjave o neaktivnosti za 2014. godinu nemaju mogućnosti da tu obavezu ispune.

Dakle, ukoliko ste dobili poziv za sud zbog nepredavanja izjave o neaktivnosti za 2014. godinu ovu obavezu sada ne možete ni ispuniti (ni sa kašnjenjem).

Članom 46. Zakona o računovodstvu za ovaj prestup predviđena je kazna od 100.000 do 3.000.000 za pravno lice, odnosno 20.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Određeni broj subjekata pribegava slanju izjave o neaktivnosti za predmetnu godinu u papirnoj formi preporučenom poštom na adresu Agencije za privredne registre. Iako Agencija ovako poslate izjave neće obraditi niti će ih objaviti javno, privrednici to čine u nadi da će im to biti uvaženo kao olakšavajuća okolnost na sudu.

Kako je uzrok propusta uglavnom neznanje, potrebno je ispitati da li ih je bilo još i postarati se da se ne ponavljaju u budućnosti.

Iskoristite rok do kraja godine da predate izjavu o neaktivnosti za 2016. godinu, ako to već niste učinili.

Angažujte knjigovođu ili poreskog savetnika da proverite da li su tokom vašeg poslovanja nastale druge knjigovodstvene i poreske obaveze. Određene poreske obaveze nastaju i kada su pravna lica neaktivna.

Privredna društva dužna su da predaju prijavu poreza na dobit i poreski bilans za svaku godinu poslovanja. Druga pravna lica su obveznici poreza na dobit samo u određenim situacijama.

Posvetite pažnju svom poslovanju koliko god skromno ono bilo. Proverite da li ste ispunili sve knjigovodstvene i poreske obaveze. Ako saznate da ste bili dužni da predate neku poresku prijavu ili platite porez, iskoristite mogućnost samoinicijativnog prijavljivanja poreskih propusta kako biste izbegli visoke kazne i osigurali zakonitost poslovanja.

Za kraj napominjemo da od oktobra 2017. godine Agencija za privredne registre pokreće prinudnu likvidaciju nad subjektima koji ne predaju finansijske izveštaje odnosno izjave o neaktivnosti.

Poslednja izmena dana 14. decembra 2017. u 00:18


Marija Đorđić

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »