Istraživanje stavova grupe (group attitude survey) – određivanje stepena zadovoljstva zaposlenih

Ovo je efikasan i široko rasprostranjen vid komunikacije između članova organizacije i njihovih menadžera. Ovu vrstu istraživanja najčešće organizuje i sprovodi služba za ljudske resurse. Sastoji se u popunjavanju upitnika, sa pitanjima usmerenim na dobijanje mišljenja zaposlenih, o funkcionisanju organizacije u celini, o funkcionisanju tima kojem pripadaju, njihovom stepenu zadovoljstva načinom rukovođenja, stepenom zadovoljstva sopstvenim poslom, odnosom sa neposrednim rukovodiocem i ostalim relevantnim pitanjima. Upitnik se popunjava anonimno, a rezultati istraživanja se predstavljaju svim članovima organizacije. Rezultati se analiziraju prvo na nivou cele kompanije, a zatim i na nivou organizacionih celina.

Daćemo primer jednog takvog upitnika. Različite organizacije imaju različite upitnike, u zavisnosti od prioritetnih oblasti istraživanja. Pitanja definišu članovi upravljačkog tima, kako bi došli do informacija za koje procenjuju da verno odslikavaju raspoloženje koje vlada u kompaniji i njenim delovima. Odgovori na sva pitanja su vrednovani numerički, tako da je za svaku relevantnu temu moguće dobiti odgovarajuću prosečnu ocenu.

Pitanja Ocene
Sa misijom I vizijom  kompanije ste upoznati: 1 2 3 4 5
Sa ključnim vrednostima  kompanije se upoznati: 1 2 3 4 5
Sa cilevima  kompanije za tekuću godinu ste upoznati: 1 2 3 4 5
Kompanijom u kojoj ste zaposleni se rukovodi: 1 2 3 4 5
Tim koji rukovodi kompanijom održava dobru komunikaciju sa zaposlenima: 1 2 3 4 5
Tim koji rukovodi kompanijom poštuje zaposlene: 1 2 3 4 5
U tim koji upravlja  kompanijom imate poverenja: 1 2 3 4 5
Resursi kojima raspolaže  kompanije se koriste efikasno: 1 2 3 4 5
Kompanija je orijentisana prema kupcu: 1 2 3 4 5
Kompanija ulaže u razvoj kompetencija zaposlenih: 1 2 3 4 5
Kompanija je društveno odgovorna: 1 2 3 4 5
Kompanija se odgovorno odnosi prema životnoj sredini: 1 2 3 4 5
Zadovoljni ste načinom rukovođenja  kompanijom: 1 2 3 4 5
Sa ciljevima vaše radne grupe za tekuću godinu ste upoznati: 1 2 3 4 5
Vašom radnom grupom se rukovodi: 1 2 3 4 5
Vaša radna grupa je organizovana: 1 2 3 4 5
U vašoj radnoj grupi atmosfera I međuljudski odnosi su: 1 2 3 4 5
Vaša radna grupa se dobro nosi sa svakodnevnim stresom: 1 2 3 4 5
Vaša radna grupa efikasno I pravovremeno ispunjava postavljene zadatke: 1 2 3 4 5
Predlozi za unapređenje poslovanja se redovno analiziraju u radnoj grupi: 1 2 3 4 5
Saradnja vaše radne grupe I ostalih radnih grupa je: 1 2 3 4 5
Resursi kojima raspolaže vaša radna grupa se koriste efikasno: 1 2 3 4 5
Neposredni rukovodilac vas poštuje: 1 2 3 4 5
Neposredni rukovodilac ima vremena da čuje vaše sugestije: 1 2 3 4 5
Neposredni rukovodilac je kompetentan: 1 2 3 4 5
Vaš položaj u okviru radne grupe je: 1 2 3 4 5
Sa vašim ciljevima za ovu godinu ste upoznati: 1 2 3 4 5
Procenu postignutih rezultata od strane predpostavljenog dobijate redovno: 1 2 3 4 5
Imate dobru komunikaciju sa vašim predpostavljenim: 1 2 3 4 5
Svojim položajem u kompaniji ste zadovoljni: 1 2 3 4 5
Srećni ste i zadovoljni poslom koji obavljate: 1 2 3 4 5
Vaš trenutni posao vam ostavlja dovoljno mogućnosti da se iskažete: 1 2 3 4 5
U kompaniji u kojoj radite vidite dugoročnu perspektivu: 1 2 3 4 5

1 – Nezadovoljavajuće
2 – Zadovoljavajuće
3 – Dobro
4 – Vrlo dobro
5 – Odlično

Kao što vidimo, upitnik je podeljen u tri grupe pitanja. Prva grupa obuhvata pitanja vezana za funkcionisanje organizacije u celini, druga grupa pokriva funkcionisanje radne grupe, dok treća predstavlja samog pojedinca i njegov odnos sa pretpostavljenim. Korišćenjem ovakvih vrsta istraživanja se dobija verna slika raspoloženja zaposlenih, na nivou cele kompanije, ali i na nivou pojedinih organizacionih celina. Tako se dolazi do različitih zaključaka. Može se, na primer, uvideti da je radna atmosfera na nivou kompanije dobra, ali da postoje ozbiljni problemi u funkcionisanju i organizaciji pojedinih njenih delova. Moguće je uporediti odgovore koje su na identična pitanja dali zaposleni različitih sektora. Moguće je zaključiti da postoji nedovoljna koordinacija i komunikacija između sektora koji bi trebalo da rade zajednički i koordinisano. Može se ustanoviti da u svim delovima kompanije vlada apatija i nezadovoljstvo… Može se saznati mnogo toga, i to je isključivo pitanje dobre volje i načina na koji je ovakav upitnik koncipiran…

Ova vrsta istraživanja se, po pravilu, sprovodi jednom godišnje. Anketu popunjavaju svi zaposleni potpuno slobodno i anonimno. Njeni rezultati su od suštinskog značaja za upravljački tim kompanije, ali i za menadžere pojedinačno, zato što oni pokazuju trenutno stanje ljudskih resursa kojima raspolažu. Ukoliko su rezultati istraživanja dobri, to će biti znak za upravljačku strukturu da na identičan način nastavi da dalje razvija komunikaciju unutar same kompanije i pozitivno utiče na održavanje dobre radne atmosfere. U slučaju loših rezultata, bilo u celini, bilo u pojedinim segmentima delovanja, menadžment tim mora preduzeti hitne korake na popravljaju trenutne situacije i korigovati faktore koji na na nju negativno utiču.

Najveća greška je staviti glavu u pesak i ignorisati probleme koji se samo gomilaju. Pre ili kasnije rezultati takvog nečinjenja će u jednom ili drugom obliku doći na naplatu i izazivati negativne posledice na funkcionisanje kompanije u celini.

 

Poslednja izmena dana 7. novembra 2017. u 18:07


    Nikola Lukić

    Nikola Lukić je poslovni konsultant i osnivač i vlasnik preduzeća Nlconsultingteam iz Beograda. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poseduje više od dvadeset godina iskustva na rukovodećim pozicijama u domaćim i internacionalnim kompanijama (Volvo, FAD, Lola) u zemlji…… Saznaj više »