Da li ste znali da …?

Za porez na prihode od samostalne delatnosti jemče supsidijarno svojom imovinom svi punoletni članovi domaćinstva obveznika koji u momentu nastanka obaveze čine domaćinstvo obveznika

Zakon o porezu na dohodak građana, član 157

Da li ste znali da …?

Izvoz dobara ili usluga koje se ne naplati i uvoz robe ili usluga stranom partneru koji ne bude plaćen u roku od 365 dana smatra se komercijalnim kreditom i podleže obavezi prijavljivanja Narodnoj banci Srbije kao kreditni posao.

Zakon o deviznom poslovanju, član 4

Da li ste znali da …?

Privredno društvo ima obavezu da plaća socijalne doprinose za svoje osnivače i kada obavljaju poslove upravljanja društvom van radnog odnosa ako nisu osigurani po drugom osnovu

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, članovi 7-9

Da li ste znali da …?

Obaveznik PDV dužan je da izda avansni račun kada primi avans za robu i usluge koje nije isporučio odnosno pružio do kraja poreskog perioda i da iz primljenog avansa obračuna i plati PDV.

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 16