U prethodnom tekstu govorili smo o uslovima koje je potrebno da ispuni preduzetnik koji je zbog bolesti sprečen da obavlja delatnost da bi mogao da ostvari pravo na refundaciju zarade tokom bolovanja.

Kratko ćemo se podsetiti ovih uslova, pre nego što započnemo priču o visini naknade koju preduzetnik može da ostvari iz sredstava obaveznog osiguranja.

Kako prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, preduzetniku pripada samo naknada zarade za vreme koje je privremeno odjavio obavljanje delatnosti, potrebno je da preduzetnik registruje privremeni prekid obavljanja delatnosti kod APR (u kom slučaju će ostvariti 100% naknade zarade). Ukoliko prethodni uslov nije ispunjen, preduzetnik i dalje može da ostvari 50% naknade ukoliko u radnom odnosu ima jednog ili više zaposlenih. U suprotnom, preduzetniku ne pripada pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja.

Pored toga, preduzetnik treba da je prijavljen neprekidno barem 3 meseca na obavezno socijalno osiguranje (po osnovu samostalne delatnosti) odnosno 6 meseci sa prekidima (u prethodnih 18 meseci) pre otvaranja bolovanja, a dospeli doprinosi za zdravstveno osiguranje moraju biti uredno plaćeni (tkz prethodni staž osiguranja – vreme od prijave na obavezno socijalno osiguranje do trenutka otvaranja bolovanja).

Ukoliko preduzetnik nije izmirio sve dugove po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje  preduzetnik neće moći da ostvari pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja.

Primetićete da sve vreme govorimo o pravu na naknadu zarade tokom bolovanja, a ne o pravu na bolovanje kao prekidu rada usled bolesti (koje vam niko ne može uskratiti).

Takođe ste primetili da smo na početku teksta govorili o slučajevima u kojima se ostvaruje 100% obračunate odnosno 50% obračunate naknade zarade.

Da bismo znali tačan iznos naknade koji će preduzetnik primiti moramo odrediti termin “osnov za naknadu zarade”.

Osnov za naknadu zarade utvrđuje se različito, zavisno od toga da li je ispunjen uslov u pogledu prethodnog staža osiguranja.

Kada je ispunjen uslov u pogledu prethodnog staža osiguranja, osnov za naknadu zarade čini prosečna mesečna osnovica na koju je plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje utvrđena u kalendarskom tromesečju koje prethodi tromesečju u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad (preduzetnik je započeo bolovanje).

Ako je u prethodnom tromesečju po tom osnovu osiguranja preduzetnik bio osiguran kraće, osnov za naknadu zarade čini osnovica na koju je plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, utvrđena prema vremenu za koje je bio osiguran u prethodnom tromesečju.

Ukoliko u prethodnom tromesečju preduzetnik uopšte nije obavljao delatnost, osnov za naknadu zarade čini osnovica utvrđena za tekuće kalendarsko tromesečje.

Pojam osnov za naknadu zarade uveden je jer se ne prima u svim slučajevima isti iznos osnova.

Preduzetnik će tokom perioda sprečenosti za rad usled bolesti za koji je prijavio privremeni prekid obavljanja delatnosti primiti 65% osnova za naknadu zarade, za bolovanje duže od 30 dana koje se refundira iz sredstava Fonda.

Preduzetnik će ostvariti naknadu u visini od 100% osnova samo u slučaju:

  • Dobrovoljnog davanja tkiva i organa, ili
  • Nastupanja profesionalnog oboljenja ili povrede na radu.

Da zaključimo: da bismo mogli da predvidimo ili obračunamo iznos koji će preduzetnik primiti tokom bolovanja, moramo prvo proveriti ispunjenost propisanih uslova, te odrediti da li preduzetnik ima pravo na naknadu zarade, i u kom iznosu (punom ili polovičnom).

Zatim je potrebno prema uzrocima sprečenosti za rad utvrditi da li se radi o pravu na 65% osnova naknade (u većini slučajeva) ili o pravu na 100% osnova naknade (davanje tkiva i organa i profesionalno oboljenje i povreda na radu).

Na kraju, nakon obračuna osnova naknade kao proseka osnovice na koju je plaćen doprinos može se utvrditi i tačan iznos naknade koju će preduzetnik moći da primi od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od 31. dana bolovanja pa sve dok ne prestane privremena sprečenost za rad.

Na kraju valja napomenuti da od početka 2014. godine preduzetnice koje su sprečene da obavljaju delatnost usled komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće imaju pravo na 100% osnova za naknadu zarade, od 31. dana od otvaranja bolovanja.

Poslednja izmena dana 27. novembra 2017. u 01:40


Marija Đorđić

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »