Subvencija NSZ

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) svake godine raspisuje konkurs za dodelu subvencija za samozapošljavanje, kako bi pomogla u razvoju preduzetnišva i uticala na smanjenje nezaposlenosti. Da bi se konkurisalo, potrebno je ispuniti odgovarajuće uslove i predati odgovarajuću dokumentaciju. Deo te dokumentacije predstavlja i biznis plan, koji se popunjava na propisanom obrascu. Detalje o subvenciji možete pogledati ovde

Biznis plan možete preuzeti ovde.

Koja je namena modela?

Ovaj model je namenjen svim preduzetnicima koji žele da konkurišu za dobijanje subvencije za samozapošljavanje. Model se koristi za izračunavanje finansijskih pokazatelja koji su potrebni da bi se popunio obrazac biznis plana. Pored podataka koji su potrebni za popunjavanje biznis plana, model sadrži i ostale korisne podatke, tako da se može koristiti i za druge potrebe, a ne samo za izradu ovog biznis plana.

Koje podatke sadrži model?

Model sadrži detaljne podatke o ulaganjima, prihodima i rashodima u okviru jedne kalendarske godine. Ti podaci su sledeći:

Podaci o ulaganjima:

 • Podaci o ulaganjima u opremu;
 • Podaci o ulaganjima u poslovni prostor;
 • Podaci o ulaganjima u rezervne delove;
 • Podaci o ulaganjima u sirovine i materijal;
 • Podaci o ulaganjima u nematerijalnu imovinu; i
 • Podaci o ostalim ulaganjima;

Podaci o prihodima:

 • Podaci o prihodima od prodaje; i
 • Podaci o ostalim prihodima;

Podaci o rashodima:

 • Podaci o troškovima materijala;
 • Podaci o troškovima goriva i energije;
 • Podaci o troškovima amortizacije;
 • Podaci o troškovima zarada; i
 • Podaci o ostalim rashodima;

Podaci o poslovnim rezultatima:

 • Podaci o dobitku ili gubitku;
 • Podaci o periodu povraćaja ulaganja; i
 • Ostali finansijski pokazatelji.

Koje stranice sadrži model?

Model inače sadrži sledeće stranice:

 • Sadržaj
 • Uputstvo
 • Ulaganja
 • Prihodi i rashodi
 • Bilans uspeha
 • Pokazatelji
 • Obračun ulaganja
 • Obračun prihoda od prodaje
 • Obračun troškova materijala
 • Obračun troškova goriva i energije
 • Obračun amortizacije
 • Obračun zarada

Sve stranice su povezane linkovima, tako da je korišćenje modela pojednostavljeno.

Kako popunjavati tabele?

Svi podaci u okviru modela se nalaze u tabelama koje su povezane formulama. Potrebno je samo uneti osnovne podatke, a model sve automatski sam izračunava. Podaci se unose samo u polja koja su označena zelenom bojom. Ta polja se nalaze na sledećim stranicama:

 • Stranice „Obračuni“, gde se unose detaljni obračuni ulaganja, prihoda od prodaje i troškova materijala, goriva i energije, amortizacije i zarada.
 • Stranica „Prihodi i rashodi“, gde se unose podaci o prihodima i rashodima;
 • Stranica „Ulaganja“, gde se unose podaci o finansiranju ulaganja;

Tabele je najbolje popunjavati redosledom koji je prikazan gore. Prvo tabele sa obračunima. Potom tabele sa prihodima i rashodima. Na kraju tabeu sa izvorima finansiranja.

Šta se tačno unosi u obrazac biznis plana?

U obrazac biznis plana se unose samo oni podaci koji su predviđeni tim obrascom. U sledećem pregledu su prikazane tabele koje sadrži obrazac biznis plana (leva kolona), kao i stranice na kojima se nalaze podaci koje je potrebno uneti u te tabele (desna kolona):

Tabele u obrascu biznis plana Stranice na kojima se nalaze podaci
Tabela 7.1: oprema koja je već nabavljena Obračun ulaganja
Tabela 7.2: oprema koja treba da bude nabavljena Obračun ulaganja
Tabela 8.1: ukupan iznos investicije Ulaganja
Tabela 8.2: potrebna sredstva za investiciju Ulaganja
Tabela 8.3: projekcija ukupnih godišnjih prihoda od prodaje Obračun prihoda od prodaje
Tabela 8.4: projekcija ukupnih gorišnjih rashoda Prihodi i rashodi
Tabela 8.5: finansijski pokazatelji Pokazatelji

 

Kontakt za potrebe pojašnjenja

Za sva pitanja, možete mi se obratiti putem elektronske pošte na igor.lazarevic@aventinpartners.com ili igor.lazarevic.77@gmail.com.

Model je autorsko pravo Igora Lazarevića i može se koristiti isključivo u svrhu izrade poslovnog plana za dodelu subvencije od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.
© Igor Lazarević 2017  Igor Lazarević

  Igor Lazarević je po obrazovanju magistar ekonomskih nauka sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima menadžment konsaltinga. Iza sebe ima više od 15 godina iskustva i učešće u preko 100 projekata u oblastima poslovnog i finansijskog savetovanja, M&A, organizacionog razvoja, upravljanja procesima…… Saznaj više »